Walco Serving Tongs

Walco Flatware | Walco Holloware | Walco Chafers | Walco Buffetware | Walco Steak Knives | Walco Trays | Walco Tongs

 

Serving Tongs